ดอกเบี้ยเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) และ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate)

ความแตกต่างของดอกเบี้ยแต่ละชนิด

ดอกเบี้ยเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) และ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate) อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ จะคงที่ตลอดอายุสัญญา หรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ดอกเบี้ย 5% ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate) หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปตามต้นทุนของธนาคารแต่ละแห่งในช่วงเวลาต่างๆ เราจะสามารถเข้าไปดูอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ หรือสาขาของแต่ละธนาคาร ตัวอย่างของดอกเบี้ยชนิดนี้ที่ได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ MLR, MOR, MRR ซึ่งแต่ละชนิดมีความหมาย ดังนี้ MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ …

ความแตกต่างของดอกเบี้ยแต่ละชนิด Read More »