ทางเลือกหนึ่งในการออม แทนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งความแตกต่างระหว่างการฝากเงินกับสถาบันการเงิน กับการทำประกันนั้นไม่เหมือนกัน

ฝากเงินธนาคาร หรือ ทำประกันดี ?

เมื่อวันหนึ่งมีเงินก้อนจะทำอย่างไรดีกับเงินก้อนนั้น บางคนเลือกนำไปลงทุนในธุรกิจ ในขณะที่บางคนก็ไม่ถนัดด้านการทำธุรกิจ จึงมองหาการออมโดยมีดอกเบี้ยประจำปี เช่น การฝากเงินแบบประจำ หรือการลงทุนในหุ้นเพื่อให้ออกดอกผล แต่ในปัจจุบัน การออมในรูปแบบประกัน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออม แทนการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งความแตกต่างระหว่างการฝากเงินกับสถาบันการเงิน กับการทำประกันนั้นไม่เหมือนกัน คืออะไรมาดูกัน ความแตกต่างระหว่างฝากเงินธนาคาร กับ การทำประกันดี การทำประกันชีวิต หากผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์ ผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยหากผู้ทำประกันเสียชีวิตภายในช่วงระยะเวลาของสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ถึงแม้ว่า ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบตามจำนวนงวดที่กรมธรรม์กำหนดไว้ บริษัทประกันฯ จะทำการจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว ในขณะที่เงินฝากธนาคารนั้น ผู้ฝากเงิน หรือทายาท (หากผู้ฝากเงินเสียชีวิต) จะได้รับจำนวนเงินเท่าที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ยเท่านั้น การฝากเงินกับสถาบันการเงิน สามารถฝากเงิน ถอนเงินหรือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ตามที่เจ้าของบัญชีต้องการ โดยจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย ในขณะที่การทำประกันชีวิต ผู้ทำประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดการชำระเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ไม่เช่นนั้นกรมธรรม์ที่ทำไว้จะสิ้นผลบังคับ และหากต้องการยกเลิกสัญญาประกันชีวิต จะไม่ได้รับเงินที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน โดยทั่วไป กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มมีมูลค่าเงินสดเมื่อกรมธรรม์มีอายุครบ 2 ปีขึ้นไป ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือต้องการยกเลิกสัญญากรมธรรม์ในปีแรก จะไม่ได้รับเงินคืนเลย หรือหากยกเลิกกรมธรรม์เมื่อกรมธรรม์เริ่มมีมูลค่าเงินสดคืนให้ จำนวนเงินที่ได้รับคืนอาจน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้ว ทั้งนี้ ในปีต่อๆ ไปเงินจำนวนนี้จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับคืนเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ฝากเงินธนาคาร หรือ …

ฝากเงินธนาคาร หรือ ทำประกันดี ? Read More »