สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พนักงานประจำ หรือบริษัทเท่านั้น แต่ยังสินเชื่อส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลพิเศษโดยเฉพาะ อย่างสินเชื่อคนพิการ

แนะนำสินเชื่อกู้ยืม สำหรับคนพิการ 2566

สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พนักงานประจำ หรือบริษัทเท่านั้น แต่ยังสินเชื่อส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลพิเศษโดยเฉพาะ อย่างสินเชื่อคนพิการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ทุพพลภาพ หรือคนพิการ สามารถทำการกู้ยืมสินเชื่อ เพื่อนำเงินก้อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ แล้ว สินเชื่อคนพิการ มีมั้ย? หากมี เราจะเลือกสินเชื่อคนพิการ สถาบันไหนดี? เราได้รวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับบุคคลพิเศษ พร้อมเงื่อนไขจากสถาบันที่น่าสนใจ แนะนำทุกคนกัน

สินเชื่อ คนพิการ คืออะไร? ใครกู้ยืมได้บ้าง

สินเชื่อคนพิการ มีมั้ย? คำตอบคือ “มี” เพราะสินเชื่อส่วนบุคคลในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้คนที่มีความหลากหลาย สามารถกู้ยืมสินเชื่อได้อย่างอิสระ โดยสินเชื่อคนพิการ สามารถทำการสมัครเพื่อขอกู้ยืมเงินได้จากโครงการ เงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการสามารถกู้ยืมสินเชื่อ และนำเงินก้อนนี้ ไปประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม

รู้จักเงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ

เงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ เป็นสินเชื่อคนพิการ ที่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถกู้ยืมเงินก้อน นำไปลงทุนหรือประกอบอาชีพของตัวเองได้ตามความเหมาะสม มีเงื่อนไขกำหนดชำระในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี รายละไม่เกิน 40,000 บาท ถือเป็นโครงการดี ๆ จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยให้คนพิการมีโอกาสทางชีวิตมากขึ้น โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://efund.dep.go.th/ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

สินเชื่อคนพิการ มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

 • สามารถกู้ยืมสินเชื่อได้ไม่เกิน 60,000 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท
 • ผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย
 • สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://efund.dep.go.th/

ขั้นตอนการยื่นขอกู้สินเชื่อคนพิการ

1.ผู้พิการที่มีความประสงค์ต้องการกู้สินเชื่อ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ ได้ที่
– กทม. ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคมพิการ
– ส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
2.หลังยื่นเอกสารแล้ว รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
3.รอการพิจารณาผล และจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงที่บ้าน
4.รอแจ้งผล และตรวจสอบสัญญา เพื่ออนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล
5.ทำสัญญาสินเชื่อคนพิการ
6.รอรับเงินผ่านระบบ E-payment

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

 • เป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 17 ปี บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับ ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน
 • ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในท้องที่ที่ขอกู้ กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในท้องที่นั้น ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรคนพิการที่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล หรือมีหนังสือรับรองการเช่าบ้านหรือการเข้าพักอาศัยจาก เจ้าของบ้านเช่า ซึ่งเช่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน
 • ไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้เงินกองทุน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน หรือผู้ดูแลคนพิการ

 • มีชื่อหลังบัตรประจำตัวคนพิการ /ได้การรับรองจากหน่วยงานหรือบุคคลที่กำหนด
 • ดูแลคนพิการที่เป็นผู้เยาว์ /ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ /หรือเป็นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมออทิสติก สติปัญญา และคนพิการ ผู้ที่ดูแลต้องไม่มีหนี้กับกองทุนฯ
 • ต้องรับดูแลคนพิการไม่น้อยกว่า 6 เดือน

แนะนำสินเชื่อคนพิการ จาก ธอส.

นอกจากจะมีเงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ ยังมีสินเชื่อคนพิการ จากธอส. ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้คนพิการสามารถกู้ยืมสินเชื่อ สำหรับซื้ออาคารหรือที่อยู่อาศัย ถือเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถมีที่อยู่เป็นของตัวเองได้ไม่ยาก

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด รวมถึงไถ่ถอนอาคารจากการจำนองได้ ช่วยให้คนพิการมีที่อยู่อาศัย หรือสามารถลงทุนเพื่อปล่อยเช่าอาคารได้ โดยสามารถยื่นคำขอกู้เงิ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
จุดเด่น :
 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 10 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,800 บาท) หรือค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม :
สำหรับคนพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางการเห็น หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา โดยต้องไม่พบว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือกรณีตรวจสอบพบว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการผ่อนผันชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น ต้องเป็นสัญญาที่ 1 เท่านั้น
สินเชื่อคนพิการ ถือเป็นสินเชื่อที่ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือคนพิการอย่างแท้จริง ช่วยให้คนพิการมีเงินก้อนนำไปประกอบอาชีพ หรือลงทุนในกิจการที่ตนสนใจได้ ทั้งนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือครอบครัวก่อนสมัครสินเชื่อ เพื่อป้องกันปัญหาการบริหารเงินผิดพลาดในอนาคต
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top