การทำอาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิหรือเอกสารอะไรเลย อยากยื่นกู้หรือขอสินเชื่อต่าง ๆ จะทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบ

วิธีขอสินเชื่อสำหรับฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระไม่มี 50 ทวิ

ปัจจุบันนอกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน หลายคนก็ยังมองหาอาชีพเสริมหลังเลิกงานเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง หรือบางคนก็ค้าขาย ขายของออนไลน์ ทำฟรีแลนซ์ อาชีพรับจ้างอิสระทำงานต่าง ๆ ที่ตัวเองถนัด จนสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ไม่แพ้กัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลหากไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีเอกสารรายได้ที่น่าเชื่อถือก็คือ การทำอาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิหรือเอกสารอะไรเลย อยากยื่นกู้หรือขอสินเชื่อต่าง ๆ จะทำได้หรือไม่ มีวิธีการอย่างไรบ้าง เรามีคำตอบ

อาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิ อยากยื่นขอสินเชื่อเตรียมตัวอย่างไร?

หากคุณทำมาหากินอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พนักงานประจำที่มีรายได้แน่นอนทุกเดือนและมีเอกสารรายได้ที่น่าเชื่อถือ แล้วต้องการขอสินเชื่อหรือยื่นกู้กับธนาคารหรือบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ให้บริการสินเชื่อ การยื่นกู้สินเชื่อสำหรับคนทำฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. เตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม

โดยทั่วไปการยื่นกู้ขอสินเชื่อทุกประเภท จะต้องเตรียมเอกสาร 2 ส่วน คือ เอกสารส่วนตัว และเอกสารแสดงรายได้ ดังนี้
  • เอกสารส่วนตัว: สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงรายได้: หนังสือรับรองการทำงาน, สลิปเงินเดือน, สเตทเม้น
ซึ่งในกรณีของฟรีแลนซ์หรือคนทำอาชีพอิสระ อาจจะต้องเตรียมในส่วนของ 50 ทวิ หรือ ภ.ง.ด. เอกสารแสดงการยื่นภาษีเงินได้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือที่มาของรายได้ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอสำหรับการยื่นกู้ขอสินเชื่อนั้น ๆ และส่งผลให้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง

2. วางแผนยื่นภาษีให้ถูกต้อง

เอกสารการยื่นภาษี ถือเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อยืนยันรายได้ของคุณได้ดีที่สุด และเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน อีกทั้งการยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้ ไม่ว่ารายได้ของคุณจะถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม ในแต่ละปีแนะนำให้วางแผนยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านภาษี และคำนวณภาษี รายการลดหย่อนต่าง ๆ ก่อนยื่นภาษี ซึ่งหากไม่ทำการยื่นภาษีอาจมีโทษปรับตามกฎหมายตามมาได้นั่นเอง
ฟรีแลนซ์หรือคนทำอาชีพอิสระจะต้องทำความเข้าใจประเภทรายได้ของตัวเองก่อนยื่นภาษี ดังนี้
  • เงินได้จากงานฟรีแลนซ์ เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) โดยฟรีแลนซ์จะต้องขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) จากผู้ว่าจ้างทุกครั้ง
  • เงินได้จากอาชีพอิสระ เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8)

3. สร้างประวัติเครดิตที่ดี

การสร้างประวัติเครดิตทางการเงินที่ดีจะช่วยให้ขอสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น ประวัติเครดิต คือ บันทึกประวัติการกู้ยืมและประวัติการชำระหนี้คืนของแต่ละคน เป็นสิ่งที่ทุกธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อใช้ประวัติเครดิตของคุณในการประเมินความเสี่ยงว่าควรจะอนุมัติสินเชื่อให้คุณดีหรือไม่ โดยคุณสามารถสร้างประวัติเครดิตที่ดีได้ด้วยตัวเองดังนี้
  • เริ่มต้นสร้างประวัติเครดิต เช่น การสมัครบัตรเครดิต ช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างประวัติเครดิตได้ หรือการขอสินเชื่อถูกกฎหมายอาชีพอิสระกับผู้ให้บริการสินเชื่อ
  • ชำระหนี้คืนให้ตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญา การชำระหนี้ล่าช้าจะส่งผลเสียต่อประวัติเครดิตของคุณอย่างแน่นอน
สำหรับใครที่เคยมีประวัติเครดิตไม่ดี เพื่อเป็นการแสดงให้ผู้ให้บริการสินเชื่อเห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบและสามารถชำระหนี้คืนให้กับพวกเขาได้อย่างแน่นอน การสร้างประวัติเครดิตใหม่อีกครั้ง เช่น การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างสม่ำเสมอและชำระหนี้คืนให้ตรงตามกำหนดเวลา อาจช่วยปรับปรุงประวัติเครดิตของคุณให้ดีขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ

4. เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับฟรีแลนซ์หรือคนทำอาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิ ไม่มีเอกสารแสดงรายได้อะไรเลยนั้น การเดินบัญชีรายได้ผ่านบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ผู้ให้บริการสินเชื่อตรวจสอบรายการเงินเข้าออกย้อนหลังได้ง่ายกว่าการรับรายได้เป็นเงินสด โดยทั่วไปแล้วมักจะตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
ไปจนถึงการเดินบัญชีออมทรัพย์ เนื่องจากฟรีแลนซ์หรือคนทำอาชีพอิสระมีความไม่แน่นอนในเรื่องของรายได้ ผู้ให้บริการสินเชื่ออาจพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ร่วมด้วย ว่าคุณสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ และมีเงินออมเป็นจำนวนเท่าไร หากมีการออมมากพอเป็นประจำหรือมีเงินเก็บมากพอ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

อาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิ มีลักษณะอย่างไร?

อาชีพอิสระ คือ การทำงานอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของการทำงานแบบพนักงานประจำทั่วไป มักมีรายได้แต่ละเดือนไม่เท่ากันและไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความขยันและความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำงานอย่างเช่นเรื่องเวลาเข้า-ออกงานเหมือนพนักงานประจำ และไม่มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ จากผู้ว่าจ้างให้นั่นเอง
อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ให้อิสระแก่ตัวเองในการทำงานหารายได้ และเปิดโอกาสให้แต่ละคนทำงานตามเงื่อนไขของตัวเอง โดยทั่วไปแล้วอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์มีหลากหลายสาขา เช่น ธุรกิจด้านการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการเกษตร และอีกมากมาย
ดังนั้น ความเสี่ยงของผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์คือ ความไม่แน่นอนของงานและรายได้ ไปจนถึงเรื่องเอกสารยืนยันที่มาของรายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อบางแห่งไม่อนุมัติสินเชื่อ หรือไม่ยอมให้คนที่ทำอาชีพอิสระกู้ได้นั่นเอง

สรุป อาชีพอิสระ ไม่มี 50 ทวิ สามารถขอสินเชื่อได้

ปัจจุบันมีแหล่งเงินกู้ที่ปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนก็กู้ได้ กู้ง่าย ไม่ต้องใช้สลิปต์เงินเดือน ตอบโจทย์ทุกคนที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายธุรกิจหรือเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน หากคุณทำอาชีพอิสระก็ไม่ต้องกังวล สามารถเตรียมความพร้อมตามที่เราได้แนะนำไปข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะยื่นกู้หรือขอสินเชื่อที่ใดก็ตาม อย่าลืมประเมินความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการเงินตามมา และเพื่อเป็นการรักษาเครดิตทางการเงินของคุณให้ดี อนาคตจะได้มีทางเลือกในการยื่นกู้หรือขอสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้น
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top