เราควรได้จากการจ่ายประกันสังคมในทุก ๆ เดือน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของประกันสังคมมากขึ้น

ประกันสังคม ม33 สิทธิ อัปเดต 2566

นอกจากเงินเดือน และโบนัสจะเป็นเรื่องสำคัญแล้ว อีกเรื่องที่ชาวมนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้าม คือสิทธิที่เราควรได้จากการจ่ายประกันสังคมในทุก ๆ เดือน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของประกันสังคมมากขึ้น ใครที่ยังไม่รู้ว่าประกันสังคม คืออะไร? อ่านความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับ ประกันสังคม ม33 สิทธิ อัปเดต 2566 ได้ในบทความนี้ ช่วยให้คุณเข้าใจ และจัดการง่ายขึ้น

ประกันสังคม ม33 คืออะไร? ทำไมสำคัญกับมนุษย์เงินเดือน

ประกันสังคม มาตรา 33 (Social Security 33) หรือเงินสมทบประกันสังคม ถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐกำหนดขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนที่จ่ายประกันสังคมในทุกเดือน โดยเงินก้อนในส่วนนี้ ภาครัฐจะนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดความงอกเงย โดยบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการสมัครประกันสังคมออนไลน์ให้แก่พนักงาน รวมถึงรับผิดชอบในการหักเงินส่วนนี้ ไปจ่ายให้แก่ประกันสังคมด้วย

ประกันสังคมหักกี่เปอร์เซ็นต์ 2566?

สำหรับ First Jobber หรือพนักงานบางคน อาจจะยังไม่รู้ว่าปกติ ประกันสังคมจะหักจากรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ หรือ ประกันสังคมม.33 จ่ายกี่บาท? ตามข้อกำหนดของกฎหมาย นายจ้างและผู้ประกันตน จะต้องจ่ายฝ่ายละ 5% ของรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 750 บาทต่อเดือน เพื่อสวัสดิการที่จะได้รับในอนาคต

จ่ายประกันสังคม มาตรา 33 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

  • สิทธิรักษาพยาบาลฟรี : สมาชิกประกันสังคมจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรีที่โรงพยาบาลและคลินิกของรัฐ ซึ่งรวมถึงการดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยและการใช้ยาการรักษาพยาบาลฟรีในประเทศไทย (เฉพาะบางโรคและอาการเท่านั้น)
  • สิทธิเงินช่วยเหลือการลาคลอด : สมาชิกประกันสังคมหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 50% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 45 วัน
  • สิทธิลาป่วย : สมาชิกประกันสังคมที่เจ็บป่วย จะได้รับเงินทดแทนจากการเจ็บป่วย 50% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
  • คุ้มครองเมื่อเสียชีวิต : ครอบครัวของสมาชิกประกันสังคมที่เสียชีวิตจะได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตสูงถึง 100% ของเงินเดือนสมาชิก
  • เงินบำนาญเมื่อชราภาพ : สมาชิกประกันสังคมที่มีอายุครบ 55 ปี และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับผลประโยชน์กรณีชราภาพ
  • สิทธิเงินสงเคราะห์บุตร : สมาชิกประกันสังคมที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 6 ปี มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตร 800 บาทต่อเดือนต่อคน
  • สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน : สมาชิกประกันสังคมที่ว่างงานโดยไม่ใช่ความผิดของตนเอง จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานสูงถึง 50% ของเงินเดือน เป็นระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
  • สิทธิทางการศึกษา : บุตรของสมาชิกประกันสังคมที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเงื่อนไข สามารถมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีคำนวณเงินชดเชยจากประกันสังคม มาตรา 33

สำหรับใครที่กำลังว่างงานและอยากได้เงินชดเชยจากประกันสังคม ก่อนอื่น เราต้องรายงานตัวกับเว็บไซต์ e-Service กรมจัดหางาน รวมถึงจ่ายเงินประกันสังคมไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชย เมื่อว่างงานนั่นเอง โดยสูตรที่ใช้คำนวณ
((เงินเดือน ✕ อัตราเงินทดแทน) ✕ จำนวนวันสูงสุด) ÷ 30 = จำนวนเงินชดเชยที่ได้รับ
ตัวอย่าง :
  • รายได้ก่อนการลาออก อยู่ที่ 50,000 บาท ต่อเดือน โดยบริษัทมีการจ่ายเงินอย่างน้อย 6 เดือน ให้แก่ประกันสังคม แต่หลังจากนั้นถูกเชิญให้ออก จึงได้รับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน
  • ((50,000 ✕ 50%) ✕ 180 วัน) ÷ 30 วัน= 150,000 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่จะได้รับเงินสูงสุด เมื่อถูกให้เชิญออกจากงาน
หมายเหตุ : อัตราเงินทดแทนจะแตกต่างกัน หากลาออกเอง จะคิดเป็น 30% แต่ถ้าถูกเชิญให้ออก จะได้คิดเป็น 50% สำหรับอัตราเงินทดแทนที่จะได้รับจากประกันสังคม
หลังจากที่เราได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสังคม ม33 สิทธิ อัปเดต 2566 หวังว่าทุกท่าน โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนและบริษัท จะได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสังคม มาตรา 33 มากขึ้น ถือเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยให้เราได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพจากภาครัฐ
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top