ในปัจจุบัน อาชีพฟรีแลนซ์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นอาชีพที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานประจำกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ฟรีแลนซ์ ก็มีประกันสังคมได้ อยากส่งประกันสังคมเอง ทำยังไง

ในปัจจุบัน อาชีพฟรีแลนซ์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นอาชีพที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานประจำกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการเป็นฟรีแลนซ์อาจไม่มีสวัสดิการต่าง ๆ เหมือนกับพนักงานประจำ ไม่ว่าจะเป็น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงการขอสินเชื่อต่าง ๆ แต่รู้หรือไม่ ฟรีแลนซ์ ก็มีประกันสังคมได้ อยากส่งประกันสังคมเอง ทำยังไง วันนี้เราจะมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเป็นระบบประกันสังคมภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า รับจ้างทั่วไป และอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย หากพร้อมแล้วไปชมกันเลย

ฟรีแลนซ์ กับผู้ประกันตนมาตรา 40

รู้หรือไม่? แม้ว่าเราจะทำอาชีพอิสระ หรือไม่มีนายจ้าง ก็สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยตัวเอง เพียงต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จึงจะถือว่ามีสิทธิในการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีนายจ้างตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

ผู้ที่ไม่สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ได้

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39
 • ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้พิการทางสติปัญญา เช่น ออทิสติก ผู้ป่วยจิตเภท

ข้อแตกต่างของประกันสังคม ม.33 / ม.39 / ม.40

ในประเทศไทยมีระบบประกันสังคม 3 มาตรา ด้วยกัน ได้แก่ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งแต่ละมาตรามีความแตกต่าง ในด้านจุดประสงค์ของการคุ้มครองผู้ประกันตนจากความเสี่ยงต่างๆ แตกต่างกันไป การเลือกประกันสังคมประเภทใดนั้น เราควรพิจารณาจากสถานะของผู้ประกันตน และความต้องการด้านสิทธิประโยชน์ที่ต้องการได้รับ เพื่อให้สามารถเลือกสิทธิได้อย่างถูกต้อง

มาตรา 33

เป็นระบบประกันสังคมภาคบังคับสำหรับผู้ที่ทำงานให้กับนายจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างตามอัตราที่กำหนด และผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ และกรณีคลอดบุตร

มาตรา 39

เป็นระบบประกันสังคมภาคบังคับสำหรับผู้ที่ออกจากงาน โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง และผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน และกรณีชราภาพ

มาตรา 40

เป็นระบบประกันสังคมภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า รับจ้างทั่วไป เป็นต้น โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ที่ต้องการได้รับ โดยข้อดีของการทำประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้
 • ได้รับความคุ้มครองจากกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • ได้รับเงินทดแทนรายวันกรณีเจ็บป่วย
 • ได้รับเงินทดแทนรายเดือนกรณีทุพพลภาพ
 • ได้รับเงินทดแทนกรณีตาย
 • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร
 • ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีว่างงาน
 • ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีชราภาพ

ฟรีแลนซ์ สมัครประกันสังคม ยังไง

 • ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
  กรอกข้อมูลลงในแบบคำขอสมัครให้ครบถ้วน
 • แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • นำแบบคำขอสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม หรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างการคำนวณเงินสมทบ
ตัวอย่างการคำนวณเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 ดังนี้
 • เงินสมทบที่ต้องชำระต่อเดือน = 150 บาท/เดือน
 • เงินสมทบที่ต้องชำระต่อปี = 1,800 บาท/ปี
 • เงินสมทบที่ต้องชำระรวม 15 ปี = 27,000 บาท

ฟรีแลนซ์ ส่งประกันสังคมเอง ยังไง

 • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
 • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์กรณีว่างงาน ชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 450 บาท/เดือน รับสิทธิประโยชน์ 9 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์กรณีว่างงาน ชราภาพ กรณีคลอดบุตร กรณีลากิจเพื่อดูแลบุตร กรณีลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็น
ฟรีแลนซ์ก็มีประกันสังคมได้ เช่นกัน โดยสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพียงกรอกแบบคำขอสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัครไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำประกันสังคมมาตรา 40 มีข้อดีหลายประการ เช่น ได้รับความคุ้มครองจากกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนต่างๆ เป็นต้น ใครมองหาวิธีสมัครประกันสังคมอยู่ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://portal.info.go.th/
เรียบเรียงบทความโดย boarddung.com
Scroll to Top